Cloudaemons

Szkolenia personalizowane Cloudaemons

Szkolenia szyte na miarę.

Opis Szkolenia

Trenerzy Cloudaemons w swojej karierze uczestniczyli oraz realizowali dziesiątki szkoleń i kursów. Uczestnictwo w szkoleniu wynika z reguły z wcześniej zaistniałej potrzeby. Niezależnie od tego czy potrzeba jest wynikiem wewnętrznej motywacji rozwojowej w ciekawych tematach, czy sytuacji biznesowej – szkolenie przynosi największą wartość gdy spełnia zakładane cele.

Aby zwiększyć swoją szanse na szkolenie celowane w nasze potrzeby, należy dobrze je zdefiniować i na ich podstawie szukać dostępnego kursu.

Podejście Cloudaemons zakłada, że to trenerzy zatroszczą się o to, aby szkolenie i cele uczestników pokrywały się w jak największym stopniu.

Realizacja szkolenia

Po nawiązaniu pierwszego kontaktu z trenerami Cloudaemons, w pierwszej kolejności następuje weryfikacja potrzebnych kompetencji trenerów.

Harmonogram

Analiza kompetencji

Realizujemy tylko te szkolenia, w których jesteśmy pewni, że doświadczenie i ekspertyza trenerów są w pełni wystarczające do przygotowania szkolenia.

Jeżeli potrzeby szkoleniowe pokrywają się z naszymi możliwościami, przechodzimy do etapu analizy potrzeb.

Analiza potrzeb

Dbamy o to, aby szkolenie odpowiadało zarówno potrzebom biznesowym stawianym przez sponsora kursu, jak i rzeczywistym oczekiwaniom uczestników. W tym celu w miarę możliwości komunikujemy się z wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Uzgodnienie wysokopoziomowych założeń oraz ceny

Na bazie zebranych informacji definiujemy główne założenia szkolenia oraz przewidywany czas potrzebny na jego przygotowanie i przeprowadzenie. Po uzgodnieniu założeń, ustalana jest cena za przygotowanie szkolenia oraz jego przeprowadzenie.

Przygotowanie sylabusa szkoleniowego

Efektem końcowym tego etapu jest przedstawienie do akceptacji dokładnego opisu szkolenia w raz z dokładnym czasem trwania oraz lista jego celów.

Przygotowanie materiałów szkoleniowych

Rezultatem okresu przygotowawczego jest uszyte na miarę szkolenie.

Po etapie przygotowawczym następuje planowanie i przeprowadzenie szkolenia. Niezależnie od ilości edycji danego kursu, po każdej z nich zbieramy opinie na temat szkolenia i na ich bazie proponujemy ewentualne usprawnienia.

W specjalnych sytuacjach, materiały szkoleniowe mogą być przekazane na wyłączność, jeżeli w jego treści zawarte będą informacje poufne.